REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

1. USŁUGODAWCA- PRESKOM Michał Rymarz

2. KLIENT- osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny.

3. USŁUGA SERWERA -usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej www.preskom.pl w oparciu o tzw. pakiety (H5, H10, H20, H50, H100).

4. TRANSFER - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji usługi serwera wirtualnego zamieszczonej na stronie www.preskom.pl limit ruchu z i do serwera wirtualnego wykupionego przez Klienta.

5. OKRES ABONAMENTOWY – czas na który została wykupiona usługa hostingowa w PRESKOM. Pakiety na stronie www.preskom.pl są przedstawione

jako okres roczny hostingu.

6. STRONA USŁUGODAWCY - adres internetowy www.preskom.pl

7. SPAM- pojęcie w myśl ustawy z dnia 10 marca 2003r. (Dz.U.Nr. 144,poz 1204) obejmujące również ustawę z dnia 2 marca 2000r.(DZ.U.Nr 22,poz271) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).

 

§1

Zamówienie usługi serwera wirtualnego

1. Zamówienie usługi serwera wirtualnego następuje poprzez podpisanie umowy z usługodawcą.

2. Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony .

3. Warunkiem aktywacji serwera wirtualnego wykupionego przez klienta jest dokonanie opłaty na wskazane konto usługodawcy wg. Cennika znajdującego się na stronie usługodawcy pod adresem www.preskom.pl.

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia usługi serwera wirtualnego oraz dokonaniu opłaty przez klienta, usługodawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi serwera wirtualnego.

 

§2

Przedłużenie okresu abonamentowego

1. Na 30 dni przed końcem rocznego okresu abonamentowego usługodawca wystawi zamawiającemu fakturę VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem, na usługi zamówione przez abonenta.

2. Klient dokona przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto usługodawcy tytułem przedłużenia okresu abonamentowego usługi serwera wirtualnego.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usługi serwera wirtualnego w terminie zgodnym z wystawioną fakturą.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie usługodawcy tytułem przedłużenia usługi serwera wirtualnego na kolejny okres , usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego okresu abonamentowego.

5. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera wirtualnego , po zaksięgowaniu przez usługodawcę płatności na koncie dostęp do usługi zostanie odblokowany a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu .

6. Brak przedłużenia okresu abonamentowego lub niedopełnienie w/w ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi serwera wirtualnego przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi serwera wirtualnego wraz z usługami dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.

 

§3

Płatności

1. Wysokość opłaty za usługę serwera wirtualnego ustalona jest wg. cennika znajdującego się na stronach usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi.

2. Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez usługodawcę w dniu zamówienia usługi oraz dokonania płatności.

3. Klient, który zrezygnował z kontynuacji wykupionej usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania usługi, zobowiązany jest do poinformowania usługodawcy z 30 dniowym wyprzedzeniem.

4. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi serwera wirtualnego.

5. Płatność za usługę serwera wirtualnego rozliczana jest w rocznych okresach abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą.

6. Usługodawca zastrzega prawo zmiany cen usługi. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie usługodawcy.

7. Zmiana ceny usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca wykupionego i opłaconego okresu abonamentowego.

8. Usługodawca zastrzega, iż koszty przesyłki faktury lub paragonu drogą pocztową wynoszą 10 zł brutto i zostaną doliczone do faktury. Faktura wysłana drogą elektroniczną jest bez dodatkowych opłat.

9. Jeżeli do wniesienia opłaty abonamentowej niezbędna jest faktura pro-forma, klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie usługodawcę.

10. Brak płatności w kolejnym cyklu rozliczeniowym powyżej 14 dni po dacie wymagalności spowoduje zawieszenie usługi serwera wirtualnego od momentu zakończenia trwającego okresu abonentowego, do czasu opłacenia powstałej zaległości płatniczej.

11. W przypadku braku płatności przez 45 dni od daty wymagalności usługodawca ma prawo przekazać sprawę firmie windykacyjnej celem odzyskania należnych środków.

 

§4

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność klienta

1. Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.

2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.

3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.

4. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego.

5. Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie dalej jednakże zostanie automatycznie powiększona do następnego w kolejności cennika serwera. Opłaty z tym związane zamawiający poniesie dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego.

7. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści zabronionej przez prawo.

8. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej .

9. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści pornograficznej osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia.

10. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do rozsyłania spamu a w szczególności:

a) Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,

b) Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 1000 sztuk e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy .W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi.

c) Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,

d) Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,

e) Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,

f) Informacji jak szybko zarabiać w Internecie.

11. Obowiązek zabezpieczenia strony i innych treści na koncie przed infekcjami wirusów spoczywa na Kliencie (użytkowniku konta), ponieważ Usługodawca nie ingeruje w treści kont.

12. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi serwera wirtualnego z zachowaniem 30 dniowego okresu

wypowiedzenia.

 

§5

Obowiązki , prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz ewentualnej usługi dodatkowej w pełnym zakresie z należytą starannością zgodnie z zamówieniem klienta.

2. Usługodawca świadczy usługę serwera wirtualnego oraz ewentualnej usługi dodatkowej nieprzerwanie w sposób ciągły z zastrzeżeniem §5p.3

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.

4. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi serwera wirtualnego trwającej co najmniej 72 godzin, usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rabatu zamawiającemu na kolejny okres rozliczeniowy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:

a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy.

b) klęsk żywiołowych

c) nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi serwera wirtualnego

d) wykorzystanie udostępnionych klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie.

e) naruszenie postanowień umowy i regulaminu przez klienta

f) utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego

g) innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od usługodawcy.

§6

Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.

3. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

2. Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej , w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta , jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Zarówno usługodawca jak i klient w trakcie realizacji usługi serwera wirtualnego jak też usługi dodatkowej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej

w przypadku:

a) braku płatności w terminie oznaczonym w §2 p.3

b) braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę serwera wirtualnego

c) braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę dodatkową

d) złamania postanowień niniejszego regulaminu

e) naruszeniu prawa a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną i pornografią dziecięcą.

f) innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację usługi serwera wirtualnego

g) wykrycia rozsyłania przez klienta spamu przy użyciu usługi serwera wirtualnego a w szczególności przypadków wskazanych w §4 p.10 lit.a do f.

3. Usługa serwera wirtualnego świadczona jest w okresie 1 –go roku od daty podpisania umowy, przedłużana jest automatycznie na kolejny rok po opłaceniu przez zamawiającego faktury VAT .

4. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez usługodawcę z postanowień niniejszego regulaminu.

6. Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w nim zawartych i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy regulamin jest podstawą świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej.

7. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.

8. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby usługodawcy

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Umowa jest podpisywana przez osoby mające zdolność do czynności prawnych, będącymi stronami umowy lub mające stosowne upoważnienia.

11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.