Jeżeli zamawiającym jest firma i chcemy aby dane firmy znalazły się w certyfikacie musimy  zalogować się do Elektronicznego Punktu Rejestracji EPR i wybrać z menu :

Certyfikat firmowy >>> Pracodawa >>> Nowy

 

Przy wyborze opcji Certyfikat firmowy proszę zwrócić uwagę na:  Wymagane dokumenty ( wpis do CEIDG lub KRS - można przynieść wydruk elektroniczny). Jeżeli na dokumencie rejestrowym nie ma wpisanego NIPu oraz REGONu to należy przynieść oryginał nadania NIP lub REGON.

W przypadku podpisania umowy z Zamawiającym (zgłoszenie firmowe) wszystkie wymagane dokumenty należy przedstawić do wglądu w oryginale (nie dotyczy wydruków elektronicznych) . Inspektor ds. Rejestracji zrobi kserokopię dokumentu i poświadczy za zgodność z oryginałem. W przypadku braku oryginałów dokumentów nie mozemy poświadczyć za zgodność z oryginałem i tym samym wystawić certyfikatu. Kserokopia nie jest traktowana jako oryginał. W niektórych przypadkach może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.

Rejestry w Internecie :  CEIDG KRS , Regon/NIP

Do podpisania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych potrzebne może być również upoważnienie (wzór). Wymagane jest w sytuacji, kiedy osoba podpisująca umowę jako Zamawiający  nie figuruje w dokumentach firmy potwierdzających prawo do jej reprezentowania.

Uzupełniamy formularz

W polu A - wpisujemy dane firmy, która zamawia certyfikat. Jeżeli firma nie ma kapitału zakładowego wpisujemy - myślnik. W przypadku gdy nie ma numeru lokalu wpisujemy - myślnik.

W polu B - Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego - wpisujemy osobę, która przyjedzie podpisać umowę w imieniu firmy. Proszę zwrócić uwagę, że może być potrzebne upoważnienie (wg tego wzoru) od właściciela firmy (w przypadku wpisu do CEIDG) lub w przypadku wpisu do KRS, osób wymienionych w Dziale 2 --> 2. Sposób reprezentacji podmiotu. Jeżeli jest tylko jedna osoba, zaznaczamy : Brak drugiego przedstawiciela.

Jeżeli dokumentem tożsamości jest dowód osobisty nie musimy wybierać dodatkowego dokumentu tożsamości

W polu C - DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZAMIESZCZONE W CERTYFIKATACH - wpisujemy dane firmy zamawiającego

W polu L należy dodać Subskrybentów, którzy mają dostać certyfikat. Należy kliknąć w link : Dodaj subskrybenta do listy ( można dodać kilka osób, dla których zamawiamy certyfikaty).

Następnie uzupełniamy :

W polu Jednostka organizacyjna wpisujemy kreseczkę - . Tak samo możemy zrobić przy stanowisku, jeśli nie chemy podawać.

Najwyższa wartość graniczna transakcji - jest to kwota do jakiej możemy zaciągać zobowiązania za pomocą certyfikatu. Zwykle wpisujemy zero "0" lub konkretną kwotę lub kreseczkę "-" gdy ma być kwota bez ograniczeń (wpisujemy bez cudzysłowia "..." ).

Źródło klucza:

  • W przypadku odnowienia certyfikatu na obecnej karcie wybieramy : karta w posiadaniu subskrybenta (należy ją zabrać ze sobą)
  • w przypadku certyfikatu na nowej karcie wybieramy PWPW Carbon do zestawu M,L

Jeżeli nie mamy czytnika to zaznaczamy TAK przy czytniku .

Po uzupełnieniu klikamy      OK   

Jeżeli wszystkie wymagane pola są usupełniamy, przechodzimy na dół strony i klikamy      Wyślij formularz   

Jeżeli formularz został prawidłowo wypełniony powinien pojawić siękomunikat

Jeżeli nie mamy takiego komunikatu, proszę przewinąć stronę do góry i odczytać komunikat jakie są błędy w formularzu.

Po poprawnym wysłaniu formularza proszę poczekać na odebranie sprawy przez Inspektora ds. Rejestracji. Wtedy otrzymamy mail z wiadomością , że zostały przydzielone kupony dla Subskrybentów. Te formularze należy również usupełnić. Uzupełniamy podobnie do zgłoszenia prywatnego.

Aby przyśpieszyć sprawę, po przesłaniu formularza firmowego można zadzwonić do nas ( tel. 81 528 00 38 w godz. 10:00-18:00)  i poprosić o przyjęcie sprawy do realizacji (wtedy dopiero będzie można uzupełnić tzw. "kupony")

Po odebraniu przez Punkt Rejestracji sprawy,  należy wypełnić kolejny formularz, tzw. kupon (zostaniemy poinformowani o tym przez wiadomość e-mail).

Jeżeli przy dodawaniu Subskrybenta do obsługi kuponu podaliśmy inny adres e-mail to należy się zalogować na konto z tym właśnie adresem. W przypadku nowego konta należy się zarejestrować, a następnie zalogować.

Następnie klikamy z lewego menu:  Certyfikat firmowy >>> Pracownicy >>> Nowe kupony (1)

a później klikamy w nazwę sprawy lub ikonę kuponu

Kolejnym krokiem jest wybranie linku:  Wypełnij 

Wypełniamy formularz podobnie jak w przypadku formularza prywatnego :

W polu :

A - wpisujemy dane z dowodu osobistego, w polu NIP podajemy nasz prywatny NIP lub wpisujemy słowo: brak

C1. Nazwa powszechna zawiera - proszę zaznaczyć imię i nazwisko

C2 - podajemy adres e-mail

C3 - wybieramy okres ważności certyfikatu : 1 rok lub 2 lata (dłużej nie można)

C5. Najwyższa wartość graniczna transakcji - wpisujemy zero "0" lub kreseczkę "-" lub konkretną kwotę (jest to kwota do jakiej możemy zaciągać zobowiązania za pomocą certyfikatu ). W przypadku certyfikatu używanego do ZUS możemy wpisać zero "0".

C7. Numer seryjny zamieszczany w certyfikacie - zaznaczamy PESEL

C9, C10 - Nie zaznaczamy nic

C11, C12 - zaznaczamy tak, gdy zamawiamy certyfikat kwalifikowany

C13. Certyfikat komercyjny - zaznaczamy, gdy chcemy podpisywać np. maile (nie nadaje się do wysyłania deklaracji do ZUS, US). Koszt wg cennika (zakup 60 zł netto , odnowienie 30 zł netto, a w zestawie z certyfikatem kwalifikowanym 20 zł netto - przy okresie ważności 2 lata).

C16. Źródło klucza - w przypadku nowego certyfikatu wybieramy kartę "PWPW Carbon" , a w przypadku odnowienia certyfikatu na obecnej karcie proszę wybrać - karta w posiadaniu subskrybenta.

C17. Czytnik do kart kryptograficznych - Zaznaczamy tak , gdy kupujemy nowy zestaw do podpisu elektronicznego. W przypadku wyboru standardowego czytnika wybieramy Czyutnik kablowy USB zestaw M,L.

C18. Typ certyfikatu - eIDAS Kwalifikowany z SSCD

Sekretna fraza - hasło do unieważnienia certyfikatu - w przypadku zgubienia karty lub zaprzestania korzystania z podpisu elektronicznego. Obowiązkowo musi składać się z minimum 8 znaków, w których mamy małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne (typu: ! @ # $ % & * - + , itp.)

 

Po wypełnieniu formularza klikamy na dole strony  Wyślij

Po poprawnym wypełnieniu formularza powinien pojawić się komunikat :

Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz kuponu prosimy umówić się telefonicznie na wizytę - tel. 81 528 00 38 . Certyfikaty wystawiamy w godzinach 11:00 - 17:00